Ana Sayfa
Öğrenci
Tez-Proje Rehberi ve Süreci

Tez Rehberi ve Teslim Süreci

Yüksek Lisans Tez Konusunun Belirlenmesi, Değiştirilmesi

(1) Öğrencinin en geç ikinci yarıyıl sonuna kadar danışman ile belirlediği tez konusunu Tez Öneri Formuna yazarak EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez önerisi EYK kararı ile kesinleşir.

EYK'da tez önerisi kabul edilen öğrenci Ulusal Tez Merkezi https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp web adresinden  Tez Veri Girişi Formunu dolduracaktır.

(2) Tez konusu değişikliği için akademik takvimde belirtilen sürede danışmanın onayını taşıyan Tez Konusu veya Adı Değişiklği Formunu öğrencinin EABD/EASD başkanlığına teslim etmesi gerekir. Bölüm kurulu kararı ile ilgili enstitüye iletilen tez konusu değişikliği EYK kararı ile kesinleşir.

(3) Akademik takvimde belirtilen süreler içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenci, öğrenim süresi içinde EYK karar tarihinden itibaren en erken ilgili dönem sonunda tezini teslim edebilir.

(4) Dönem içerisinde tez konusu öneren veya değiştiren öğrenciler en erken takip eden dönemde tezini teslim edebilir.

Yeterlik Sınavı 

(1) Yeterlik sınavı, derslerini ve seminerini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konular ve kavramlar ile doktora çalışmasıyla ilgili bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir.

(2) Derslerini başarı ile tamamlayan öğrencilerin yeterlik sınavları Mart-Nisan ve EkimKasım aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır.

(3) Tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(4) Yeterlik sınavına girmek isteyen öğrenci, güz ve bahar yarıyılları başında, akademik takvimde belirtilen tarihlerde yeterlik sınavı başvurusunu ilgili enstitüye yapar. Belirlenen tarih dışında yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(5) Yeterlik sınavları, EABD başkanlığı tarafından ilgili EABD’de görev yapan öğretim üyeleri arasından önerilen ve EYK’ce onaylanan beş kişilik doktora yeterlik komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komitenin görev süresi üç yıldır.

(6) Doktora yeterlik komitesi; sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla, tamamı ilgili alandan olmak üzere danışman dahil (yurt dışında görevlendirilmiş olması durumunda bu şart aranmaz) dördü Üniversite dışından dokuz kişilik sınav jürisini önerir. Her öğrenci için en az ikisi Üniversite dışından olmak şartı ile beş kişilik yeterlik jürisi EYK kararı ile belirlenir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(7) Doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda başarılı olan öğrenci sözlü sınava alınır. Sınavlardan başarılı sayılmak için her iki sınavdan da 100 üzerinden en az 75 puan almış olmak gerekir.

(8) Yeterlik sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

(9) Yeterlik sınavından başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölümden/bölümlerden bir sonraki yarıyılda aynı jüri önünde tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan veya sınava girmeyen öğrencinin kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın enstitü ile ilişiği kesilir.

(10) Doktora yeterlik komitesi, sınav jürisinin önerisi ve öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumlarını değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, doktora yeterlik komitesi başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanakla bildirilir.

(11) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler gerekçelerini, yeterlik sınavından önce danışman öğretim üyesine ve enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde yeterlik sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile jüri üyeliği, yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

(12) Yeterlik sınav dönemlerinde yurt dışında görevli olan danışman öğretim üyesi, talebi durumunda EYK kararı ile sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

Yeterlik Süreci Başvuru ve Sınav Formları

 

Tez İzleme Komitesi 

(1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, enstitünün talebi, ilgili EABD başkanlığının önerisi ve EYK onayı ile yeterlik sınavını takip eden bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi, EABD başkanlığınca önerilen altı öğretim üyesi içinden, danışmanından başka ilgili EABD içinden ve dışından birer üye olmak üzere sıralamaya bakılmaksızın EYK tarafından seçilen üç öğretim üyesinden oluşur. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

(3) Tez önerisi savunma sınavı ile takip eden izleme sınavları söz konusu komite tarafından yapılır. Ortak danışmanının olması durumunda, ortak danışman dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(4) Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili EABD başkanlığının gerekçeli önerisi ve EYK kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. (Tez İzleme Komitesi Üye Değişklik Formu)

Tez Önerisi Savunma Sınavı

(1) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, sınav tarihini takip eden en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur.

(2) Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(3) Tez önerisi savunma sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere, sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(4) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan komiteye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez önerisi reddedilmiş sayılır.

(5) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, danışman tarafından sınavı izleyen üç gün içinde ilgili enstitüye tutanak ve tez önerisi raporu ile birlikte bildirilir.

(6) Tez önerisinin kabul edilmesi durumunda tez konusu, EYK kararı ile onaylanır.

 EYK kararı ile tez önerisi onanan öğrenci Ulusal Tez Merkezi  https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/giris.jsp web adresinden  Tez Veri Girişi Formunu dolduracaktır.

(7) Tez önerisi reddedilmiş öğrenci programa aynı danışmanla devam etmek isterse en geç üç ay içerisinde, farklı bir danışman ile devam etmek isterse en geç altı ay içerisinde tekrar tez önerisi savunma sınavına girer.

(8) Tez önerisi ikinci kez reddedilen öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(9) Tez öneri sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

Tez İzleme Sınavları

(1) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi yılda iki kez toplanır. Bu toplantıların birincisi Ocak-Haziran, ikincisi Temmuz-Aralık ayları arasında yapılır.

(2) İki izleme sınavı arasında en az dört ay süre olması gerekir.

(3) Öğrenci tez izleme sınavı tarihinden en az bir ay önce tez izleme komitesi üyelerine bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir.

(4) Tez izleme sınavı, yer ve saati ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce enstitüye danışmanı tarafından yazılı olarak bildirilir.

(5) Tez izleme sınavı sonucunda öğrencinin tez çalışması, tez izleme komitesi tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir.

(6) EYK tarafından kabul edilmiş bir mazereti bulunmadan enstitüye süresi içinde rapor sunmayan veya ilan edilen gün ve saatte sınava girmeyen öğrencinin tez izleme sınavı başarısız sayılır.

(7) Tez izleme sınavına katılarak veya mazeretsiz olarak tez izleme sınavına katılmayarak üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

(8) Tez önerisi savunma sınavı sonucunda tez konusu kabul edilen, ancak takip eden tez izleme sınavları sonucunda tez konusu değişikliğinin söz konusu olduğu hallerde, komite konuya ilişkin bir rapor hazırlar ve enstitüye sunar. EYK tarafından incelenen rapor uygun görüldüğü takdirde EYK kararı tarihi itibari ile en geç altı ay içerisinde öğrenci tez önerisi savunma sınavına girer.

(9) Tez izleme komitesi tarafından tez konusu değiştirilen öğrenci yeni bir tez önerisi ve en az üç tez izleme sınavına girmek ve başarılı olmak zorundadır.

(10) Kayıt yenileyip faaliyette bulunmayan öğrenci, tez izleme sınavından başarısız sayılır.

(11) Tez izleme sınavı döneminde yurt dışında görevli olan komite üyeleri veya altı aydan fazla yurt dışında bulunması gereken öğrenci sınava enstitü tarafından oluşturulan interaktif sistem üzerinden katılabilir.

Doktora Tezinin Sonuçlanması 

(1) Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrencinin;

a) Tezini Senato tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazarak danışmanına sunması,

b) Danışmanın tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüş yazısı ile birlikte tezi enstitüye teslim etmesi,

c) En az üç başarılı tez izleme komitesi raporu sunulması,

ç) Senato tarafından belirlenen doktora yayın ve/veya proje koşullarını sağlaması,

d) Tezini enstitüye teslim edip jüri önünde sözlü olarak savunması, gerekir.

Tez Savunma Jürisi

(1) Tez savunma jürisinin oluşumuna ilişkin esaslar şunlardır:

a) Jüri, üçü öğrencinin tez izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve ikisi başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur.

b) Tez izleme komitesi üyeleri sabit olmak üzere Üniversite içinden iki, farklı bir yükseköğretim kurumundan dört, toplam altı öğretim üyesi önerilir. Ortak danışman oy hakkı olmaksızın jüride yer alabilir. Gerekli görülmesi durumunda EYK önerilen jüri üye sayısını arttırabilir.

c) Jüri, danışman ve ilgili EABD başkanlığının önerdiği öğretim üyeleri arasından sıralamaya bakılmaksızın EYK kararı ile oluşturulur. Önerilen jüri üyelerinin uzmanlık alanları ile öğrencinin tez konusunun uyumlu olması gerekir.

ç) Tez yazım kılavuzuna uygun olarak yazılmayan tezlerin EYK tarafından savunma jürileri oluşturulmaz.

Tez savunma sınavı

(1) Tez savunma sınavına ilişkin esaslar şunlardır:

a) Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışman ve jüri üyelerine gönderir.

b) Danışman ve jüri üyeleri rapordaki verilerde gerçek bir intihalin tespiti halinde gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere tezi enstitü yönetim kuruluna gönderir.

c) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren on beş günden erken olmamak üzere en geç otuz gün içinde toplanarak öğrenciyi tez savunma sınavına alır.

ç) Zorunlu nedenlerle jüriye katılamayacak üyeler, katılamama gerekçelerini tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren yedi gün içinde danışman öğretim üyesine ve ilgili enstitü müdürlüğüne yazılı olarak bildirir. Gerekçesiz bir şekilde tez savunma sınavına katılmayan veya mazeretleri EYK tarafından uygun bulunmayan jüri üyesi öğretim üyelerine EABD başkanlığının önerisi ve EYK kararı ile bir yıl süre ile yeni danışmanlık ve lisansüstü ders verilmez.

d) Tez savunma sınavı tarihi danışman tarafından belirlenerek, ilan edilmek üzere sınav tarihinden yedi gün önce yazılı olarak enstitüye bildirilir. Sınav, enstitü tarafından belirlenen salonda ve ilan edilen tarihte dinleyiciye açık olarak yapılır. Sınav tarihi ve salonu ilan edilmeden yapılan ve enstitü tarafından ilan edilen tarih ve salonda yapılmayan sınav tekrarlanır.

e) Tez savunma sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümlerinden oluşur. Sınav esnasında öğrenciye yalnız jüri üyeleri soru sorabilir.

f) Tez savunma sınavının tamamlanmasından sonra jüri üyeleri, tez çalışmasını salt çoğunlukla başarılı/başarısız veya düzeltme kararı ile değerlendirir. Danışman öğretim üyesi tarafından tez savunma sınavını izleyen üç gün içinde jüri üyeleri tarafından hazırlanan jüri değerlendirme rapor formları ile birlikte tez savunma tutanağı ilgili enstitüye teslim edilir.

g) Düzeltme kararının verilmesi halinde, tezin düzeltilmesi için öğrenciye en fazla altı ay süre tanınır. Öğrenci sınav tarihinden en geç on beş gün önce düzeltme kararı veren jüriye tezini teslim eder ve aynı jüri önünde tezini yeniden savunur.

ğ) Düzeltme kararı sonunda belirtilen süre içerisinde tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız sayılan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

h) Tez savunma sınavına katılmayan ya da savunma sınavı sonunda başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.

Tez Tesliminden Önce Yapılması Gerekenler

1. Lisansüstü Yönetmeliğe bağlı Senato Esaslarında belirtilen Yayın Koşulu şartı şu şekildedir: 

 • Yüksek Lisans için;
 •  
 • Yüksek lisans öğrenimine başlama tarihinden itibaren ilgili Anabilim Dalında en az bir makalenin hakemli bir dergide yayımlanması veya tam metin bildiri (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) ya da makalenin tam metninin derginin erken görünüm sayfasında yer alması şartı aranır.

Doktora için;

 • Birinci yazar olmak şartı ile doktora tezinden üretilmiş en az bir makalenin (hakemli dergilerde) yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya Uluslararası bildirinin tam makale formatında (kongre, konferans, sempozyum) yayımlanması ve ayrıca aşağıdaki maddelerden birini sağlamış olmalıdır.
  • Alanında en az 1 tane indeksli (SCI, SCI-Expanded, SSCI, AHCI, ESCI) dergilerde makale yayımlanması (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) veya
  • Doktora eğitim süreci içinde TR Dizinde taranan dergilerde iki makale (ya da DOI-Dijital Object Identifier- numarası alınmış olması) yayımlanması veya
  • Kabul edilmiş en az bir dış kaynaklı projede (EYK tarafından uygun görülen) görev almış olmak.

  Ayrica;
  i. Doktora öğrencisi program süresince tez konusu ile ilgili yaptığı bilimsel çalışmalarını SCI, SCI-expanded kapsamındaki dergilerde en az üç makale olarak yayımlaması durumunda doktora tezini bu makalelere dayalı olarak hazırlayabilir.
  iii. Makalelerde öğrencinin birinci yazar olması zorunludur.
  v. Tez yazımında SAÜ Doktora Tezlerinin Bilimsel Makalelerden Hazırlanması Tez Yazım Kılavuzu’nda belirtilen kurallar geçerlidir.


2. Yayın şartını sağlayan öğrenciler hazırladıkları tezlerini, benzerlik oranının tespit edilmesi amacıyla danışmanı (Danışmanın SABİS e-mail adresi olmak zorunda) tarafından gsbtez@sakarya.edu.tr adresine hafta içi Cuma günü saat 17:00'e kadar göndermeleri gerekmektedir.

Bu adrese gönderilen tezler toplu olarak intihal programına yüklenecek şekilde işleme alınır ve raporlar danışmanınıza salı günü saat 12:00'a kadar ulaştırılmış olacaktır. Danışmanınıza WeTransfer üzerinden gönderilen maildeki linkin geçerlilik süresi 1 haftadır, dolayısıyla bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ederiz.

Tezinizin sadece özet ve bölüm kısımlarını göndermeniz gerekmektedir. Kaynakça, içindekiler, şekiller listesi, tablolar listesi vb. olmayacak biçimde gönderilmelidir.

Göndereceğiniz tezin döküman adının üzerine  Adınız Soyadınızı ve Danışmanınızın e-mail adresini yazarak word(docx) veya pdf formatında gönderilmelidir.

Örnek : Kadir YILDIRIM , adema@sakarya.edu.tr

3. Danışman öğretim üyesinin kendisine gönderilen "Tez Savunabilirlik ve Orjinallik Beyan Formu"nu imzalaması gerekmektedir. Bu formu danışmanınız  imzaladıktan sonra tez kontrolü için randevu işlemine başlayabilirsiniz.

4. Tez Yazım Kılavuzuna uygun olarak hazırlanmış 1 adet Yüksek Lisans veya Doktora Tezi  spiral ciltli veya çıktısı alınarak  önceden randevu almak koşulu ile enstitümüzde şekil şartları açısından kontrol ettirmelidir.

Tez kontrolü öncesinde aşağıdaki e-mail adresinden randevu alınmalıdır.

 Program

Kontrol Yetkilisi

Mail Adresi

Muhasebe ve Finansman

Arş.Gör. BİLGE ÖNAL

bilgeonal@sakarya.edu.tr

Üretim Yönetimi ve Pazarlama 

Arş. Gör. HAZEL MİHRİBAN KARACA  

hazelkaraca@sakarya.edu.tr

Yönetim ve Organizasyon

Arş. Gör. UMUT ORHAN

umutorhan@sakarya.edu.tr

İnsan Kaynakları Yönetimi

Arş. Gör. CANAN YILMAZ

cananyilmaz@sakarya.edu.tr 

Sağlık Yönetimi

Arş. Gör. Özgün ÜNAL

ozgununal@sakarya.edu.tr

Uluslararası Ticaret

Arş. Gör. Seren ÖZSOY

serenozsoy@sakarya.edu.tr

Yönetim Bilişim Sitemeleri

Arş. Gör. Bahadır AKTAŞ

bahadiraktas@sakarya.edu.tr

 

Tez kontrolü, dijital ortamda yapılmamaktadır. Tezinizin çıktısını almanız yeterlidir. Tezinizdeki şekil şartları açısından hatalı yerler tarafınıza bildirilerek, tez şablonuna göre yeniden hazırlamanız için sizlere gerekli yerler gösterilir. Düzeltmeleriniz ardından ikinci ve olacaksa diğer kontroller için yeniden randevu almanız gerekmektedir.

 

Tezsiz Yüksek Lisans Proje Süreci

Proje Çalışma Konusunun Belirlenmesi ve Değiştirilmesi

(1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencisi, dönem projesine yazıldığı yarıyılın başladığı tarihten itibaren on beş gün içinde proje konusunu enstitüye bildirir.

(2) Öğrenci, proje dersini tekrarlayacağı yarıyıl başında proje dersine tekrar kayıt olmak şartıyla proje konusu değişikliği talebinde bulunabilir.

Proje Dersinin Sonuçlanması 

(1) Tezsiz yüksek lisans programı öğrencileri en erken ikinci yarıyılda proje dersini alınır.

(2) Proje dersi çalışmasından elde edilen sonuçlar danışman öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

(3) Proje dersinden başarısız bulunan öğrencinin enstitü ile ilişiği kesilir.